top of page

Hållbar skogsförvaltning

Jönåkers Häradsallmänning är en ansvarsfull markförvaltare vars primära syfte med sin markanvändning är att bedriva ett aktivt skogsbruk och erbjuda upplåtelser och andra nyttjanderätter för att skapa värden för andelsägare och omvärld. Skogsinnehavet skall brukas på ett långsiktigt hållbart sätt till gagn för framtida generationer. Den skog vi lämnar efter oss skall vara i samma eller i bättre skick än den vi anförtrotts. Markinnehavets tillgänglighet och bidrag till samhällets utveckling, såväl lokalt som regionalt, är en naturlig del av allmänningens verksamhet.

Hållbar skogsförvaltning 1-1.png
bottom of page